संस्थेचा प्रगतीचा अहवाल

सभासद संख्या सोडून आकडे रु. लाखात
अ. क्र. तपशील मार्च २००३ अखेर मार्च २००४ अखेरमार्च २००५ अखेरमार्च २००६ अखेरमार्च २००७ अखेरमार्च २००८ अखेरमार्च २००९ अखेरमार्च २०१० अखेरमार्च २०११ अखेरमार्च २०१२ अखेरमार्च २०१३ अखेरमार्च २०१४ अखेर
सभासद संख्या७५५८०८८२१८३२१५६११६२९१७३७२८६९३०२३३२०४३३०६३४२४
भाग भांडवल४.५४५.५६६.५०८.९९१५.८५१९.९९२२.९४१६६.९९२०५.१५४८५.२२६०५.९७७१८.३१
राखीव निधी0.११0.26१.४९४.२९९.३५१८.४१३०.१६५७.८९११३.२८१५३.५७२०१.0३२६८.४२
इमारत निधी0.000.001.0८१0.६७२0.0२३२.७४५६.२९८९.७११२२.६४१६0.८३२0७.१९२७२.९३
धर्मादाय निधी0.000.0५0.१0१.१0६.0९0९.९९0७.00२.४९६.७९९.८0७.१४२.१४
संशयित व बुडीत कर्ज निधी0.00२.00४.00५.२२६.८७१0.७२३३.८८३६.८६७९.७६१२१.१३१२०.८७१३०.९१
ठेवी१00.११२११.४0५५८.८0११४0.११२२३४.६८३१८५.१८४८७४.४४९४६७.६१११११७.१0१३८३९.३४१६८0९.१९२0६९९.३९
कर्जे१0१.0९१९५.0९३८६.३३७९४.८४१७९२.९७२४९0.0७३५१८.९९६४0४.४९७७३९.४४९९२४.८७१२११0.२७१४७६३.३0
गुंतवणूक१0.५0१४.३११२८.५१२३0.८४४४१.४८१0१८.२३१८0४.५१३६४९.११३0६४.५५४४२२.६३५४३६.६३८८६३.२०
१० निव्वळ नफा0.१११.९१८.१६१४.२२२३.४६४२.४५७८.00८९.९६१५१.00१८0.७८२0१.१५२२४.८९
११ खेळते भांडवल११४.८७२४0.६६५९६.१६१२0८.७५२४१२.५८३८३८.८९५६२२.९११0३७७.८४१२११७.८६१५८२८.७२१९0७१.३३२४७७५.९५
१२ डिव्हिडंट (लाभांश)----१0%१५%१५%१५%१५%१५%१५%१५%१५%१५%१५%
१३ ऑडीट वर्ग( ब )( ब )( अ )( अ )( अ )( अ )( अ )( अ )( अ )( अ )( अ )( अ )

* This website is best viewed in 1366 X 768 Resolution.


Developed by Mr. Vinayak Katwe & Mr. Amit Kalshetti Maintained by Ishwar Computers